De bescherming die wordt toegekend aan de moeder: wat zijn haar rechten

L het Beginsel is vastgelegd in art

Het wetsbesluit zes en twintig maart, nr, tot wijziging van de enkele Tekst van de wetten betreffende de bescherming en ondersteuning van het moederschaps-en vaderschapsverlof, op grond van artikel vijftien van de wet acht maart, nr, in aanvulling op het dicteren bepalingen om de afwezigheden legitiem te zijn van het werk, betaald of niet, aan het hoofd van de werknemer en de werknemer hebben het recht, voorziet in een reeks van aanvullende bepalingen voor de bescherming van het onderwerp, in het bijzonder met betrekking tot de relatie, en van de arbeidsvoorwaarden, alsmede het onderhoud van zijn plaatsDe meest belangrijke ingreep van de wetgever in de materie, kan zeker beschouwd worden als het verbod als bedoeld in art. van wetsbesluit nr. van, die voorschrijft de niet licenziabilità van de werknemer vanaf het moment van vaststelling van de zwangerschap tot aan de voltooiing van een jaar van het leven van het kind. Het sorteren, echter, kristalliseert enkele van de uitzonderingen op de toepasselijkheid van dit verbod, omdat het niet detecteren in het geval van grove nalatigheid van de medewerker, door wettiging de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, of in het geval van de beëindiging van de activiteit van het bedrijf is bewezen wanneer de werknemer werd aangeworven, dat is, in het geval waarin de relatie van het werk dat is vastgesteld voor het verstrijken van de termijn van de duur, of indien de werknemer heeft plaats in het totaal van de voltooiing van de prestaties op het werk waarvoor zij werd verkregen, of, ten slotte, als gevolg van de niet voltooiing positieve van de proefperiode.

Deze extra verbod, bedoeld in art

Daarom, indien de werknemer heeft ontslagen om redenen die verschillen van die welke hierboven genoemd, is de resolutie van het dienstverband zal worden beschouwd als iets om elk effect van de wet, met de gelijktijdige oplegging van de administratieve sanctie van, met uitzondering van de mogelijkheid van het maken van de betaling in een beperkte maatregel in het geval van de bekering van de werkgever. Ook een soortgelijke verklaring van ongeldigheid van het ontslag is opgelegd als hetzelfde wordt veroorzaakt door de aanvraag of door het gebruik van het ouderschapsverlof of voor de ziekte van het kind, op het deel van de ouders van de werknemers. In dit verband is het nuttig te benadrukken dat de toepassing van de vrijwillige ontslagname door de werknemer tijdens de zwangerschap, of op de deel van de ouders werknemers vanaf de geboorte tot het eerste jaar van het leven van de zoon, is onderwerp van de verplichte validatie van de kant van de Arbeidsinspectie bevoegd voor het grondgebied. In de publieke sector, het ontslag is ook configureert als de maximale disciplinaire straf comminantesi voor ernstige schending van verplichtingen aan de zijde van de werknemer, en goedgekeurd is door de Disciplinaire Code of van de gedragscode voor ambtenaren, of door de eventuele gedragscodes op het niveau van de individuele bestuurders of van het fonds ex-C. drie van de Enkele Tekst is gebaseerd op het verbod voor de werkgever tot het plegen van enige discriminatie van werknemers op grond van geslacht, burgerlijke staat en op dat van de huishoudens met een verwijzing naar de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de voortgezette opleiding, alsmede de bezoldigingen, de kwalificaties, taken en carrière progressie, economische en juridische. Dit betekent dus dat de baan verslag op, dat wordt afgerond met het sluiten van de arbeidsovereenkomst en niet met het in het verkeer brengen, niet kan worden voorzien door het bestaan van één van de bovengenoemde gebeurtenissen, die, daarom kan het niet uitstellen of beperken of verbieden van de inname. van de prefato D.

Lgs, het voorkomt de werkgever om de werknemer aan de activiteiten opgenomen in het werk c.

in de nacht, dat wil zeggen tussen middernacht en zes uur in de ochtend, vanaf het begin van de zwangerschap tot het eerste jaar van het leven van de zoon.

Op dit verbod, wordt bepaald door de normatieve woord als"absolute"wordt toegevoegd aan de faculteit, aan de werknemer voor het verkrijgen van, op verzoek, met de aanvaarding van de automatische vrijstelling van nachtdiensten als de moeder van een kind onder de leeftijd van drie jaar, of alleen de curator van de minderjarige partner van twaalf jaar, of, ten slotte, als je naar je laden van een familielid een drager van een ernstige handicap, op grond van art, lid, van wet nr. Ook in dit geval, de schending van het genoemde verbod van de zijde van de werknemer, stelt hen bloot aan het opleggen van de straf is een gevangenisstraf van twee tot vier maanden of een geldboete van tot euro. De Tekst argument geeft ook, in het voordeel van de moeder, het recht om rechtmatig afwezig van het werk voor vergunningen uur betaald, nuttig voor het uitvoeren van klinische tests, en de prenatale en specialist bezoeken, op de voorwaarde dat hetzelfde mogen alleen worden uitgevoerd tijdens de werkuren. Dienovereenkomstig, de werknemer moet produceren, op de uitkomst van het gebruik van de toegestane korte, specifieke documentatie of certificaat waaruit de voltooiing van het prenatale onderzoek, en de datum en tijd van het zelfde. In ieder geval, zoals betaald verlof zal zijn, in aanvulling op de tijd die nodig is voor deze controles zijn geen artsen ook de tijd die nodig is om te reizen naar en terug van het kantoor om de gezondheid faciliteit en vice versa.

Het instituut wordt beheerst door art. Lgs.

en is alleen van toepassing op de publieke sector werknemers die, als het hebben van kinderen onder de leeftijd van drie jaar, kunnen op verzoek van de tijdelijke aanstelling voor een periode van niet meer dan drie jaar bedraagt, naar een plaats van tewerkstelling zich in dezelfde provincie of de regio waarin de andere ouder draagt op zijn werk, op voorwaarde dat er een vacature, en hetzelfde niveau van betalen in de plaats van bestemming, en is er de voorafgaande toestemming van de besturen van herkomst en bestemming. De uiteindelijke afwijzing van de opdracht moet met redenen worden omkleed en ter kennis gebracht van de aanvrager binnen dertig dagen na de indiening van de aanvraag. Het huidige volume is een bespreking van de werking van de hele discipline van de familie, uitgevoerd met een systematische aanpak en aandacht voor de concrete behoeften van de professional, dankzij de bijdrage van Advocaten, Rechters, Notarissen en Academici. De tekst houdt rekening met deze. In ieder geval, de plaats van het werk van de medewerker in de administratie van oorsprong blijft niet beschikbaar aan derden en is bindend voor de administratie toe te wijzen van de werknemer voor het verstrijken van de vruchten van een dergelijke tijdelijke opdracht. In dit verband, de duur van de periode van drie jaar van toewijzing wordt niet geabsorbeerd door de verwezenlijking van het derde jaar van het leven van een kind, als het klaar is voor de gehele met de a-quo op de datum van aanvaarding van de aanvraag, en vervolgens ook in het derde jaar van het leven van het kind, op voorwaarde dat de aanvraag is ingediend binnen de verwezenlijking van het derde jaar van de leeftijd van het kind.

Artikel dertig-negen van de D.

erkent de werkende moeder, in de eerste jaren van het leven van het kind, het recht om te profiteren van twee dagelijkse moment van beëindiging van de werkzaamheden van een uur elk, op het einde van het verlenen van bijstand en elle behoeften van het kind c. rusttijden, wat de reden was voor de heersende - maar niet noodzakelijk of absolute - dat bepaalt dat de aanvraag voor een dergelijke uitkering). De toekenning van deze periodes, die kan worden genoten zelfs cumulatief, maar alleen pro sterven, veronderstelt echter een lengte van de werkdag, van niet minder dan zes uur en vice versa, is herkend, alleen een dagelijks uur van de rest van het werk. Het volgende artikel veertig erkent het recht op het vragen van een dergelijke rust de vader als de werknemer, op voorwaarde dat de moeder overleden is of lijdt aan een ernstige ziekte, of in het geval van het gezag over het kind (bijvoorbeeld een vonnis), dat wil zeggen als de moeder geen werknemer, werknemer (of in het geval waarin de moeder is een huisvrouw, een juiste beslissing van de Raad van State nr. van de negen September), of in het geval waar de werkende moeder werknemer geen gebruik zal maken, voorafgaand aan de ontheffing uitgedrukt met de gelijktijdige voortzetting van zijn werk. Voor het effect, de vader van de werknemer kan niet profiteren van deze rusttijden dagelijkse als de moeder werd geplaatst op zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof, en in alle gevallen waarin de moeder is tijdelijk afwezig is van het werk te wijten aan het voorkomen van situaties die leiden tot de schorsing van de arbeidsovereenkomst, zoals verwachtingen, vergunningen zelfstandigen, enz. Door contrast, de werkende moeder kan profiteren van de dagelijkse rusttijd, in combinatie met het gebruik van ouderschapsverlof door de andere ouder. In het geval van een meerling, echter, wordt deze dagelijkse rusttijd worden verdubbeld (zelfs als onafhankelijk van het aantal geboorten) en de extra uren kunnen worden genoten door de vader, de werknemer, ook tegelijkertijd aan de moeder als in het geval waarin de moeder is op het ouderschapsverlof.

Ook voor de rest tijden van de dag gepland is de instelling van c.

de verlenging van hetzelfde (en in dit geval is gedefinieerd niet rusten voor uren, maar toestemming tijden van de dag), maar alleen in het alternatief voor de uitbreiding van de antescritto ouderschapsverlof, in het geval dat het kind gehandicapt is met een connotatie van ernst op grond van art, lid, van wet nr.

In dit specifieke geval, de ouders kunnen genieten, altijd afwisselend, een twee-uur per dag vergunning volledig is betaald tot en met het derde jaar van het leven van een kind.

Echter, omdat in het eerste jaar van het leven van een kind zijn herkenbaar aan ook de rest tijden van de dag c.

het geven van borstvoeding, in dezelfde maatstaf van twee uren per dag, de twee instellingen voor de rest tijden van de dag en de toegestane tijden van de dag, als alternatief voor de uitbreiding van het ouderschapsverlof - zijn niet cumulatief, behalve in de uitzonderlijke omstandigheden van de specifieke ernst van de handicap waarvan hij de drager van het kind, waarbij de overheid of de INPS, afhankelijk van de vraag of het werknemer, openbare of particuliere, machtigt u de aggregatie van de uren, naar de mate van vier per dag, om te genieten cumulatief of frazionatamente, en altijd in de eerste jaren van het leven van een kind. Het is in plaats daarvan, mag het gebruik van de ouder en, onder bepaalde voorwaarden, zowel van de dagelijkse rusttijd voor het geven van borstvoeding voor een kind, waarvan de toegestane tijden van de dag voor de andere zoon. Voor wat betreft de aspecten van betalen, dagelijkse rusttijden in het onderwerp worden beschouwd als werktijd, en dus bijdragen aan de voltooiing van de uren van het dagelijkse werk dus, het zal geen invloed hebben op het resultaat en zijn geteld in de richting van anciënniteit lengte van de dienst. Echter, het gebruik van deze rest beïnvloedt vermindert, proportioneel - op de feestdagen en de dertiende maand salaris. Voor werknemers in de private sector, de vergoeding voor de dagelijkse rusttijd wordt bevorderd door de werkgever, die vervolgens brengt in de offset ten opzichte van de bijdrage verschuldigd aan het Instituut van de De sociale zekerheid is verplicht. In de publieke sector, in plaats daarvan, de kosten zijn de verantwoordelijkheid van de Administratie van de werkgever.